5 Essential Elements For tweede spoor onderwijs

U kunt medische overmacht inroepen om uw medewerker te ontslaan, maar enkel wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

Daarnaast kunnen wij werknemers een coaching, behandeling of begeleiding aanbieden om de re-integratie te bespoedigen.

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers. UWV ondersteunt u hier dus niet bij. U bepaalt zelf of u het nodig vindt om een re-integratiemiddel, zoals een opleiding of coachingstraject in te zetten.

De maximumtermijn van 12 maanden kan uiteraard ook korter zijn, bv. als er snel een oplossing wordt gevonden. Het is echter ook mogelijk dat er niet onmiddellijk aangepast of ander werk voorhanden is, dat er een aantal weken of maanden later on wel kan zijn: in dat geval kan het overleg worden opgeschort tot er eventueel wel mogelijkheden zijn of komen, bv. doordat er iemand op pensioen gaat of de onderneming verlaat, of doordat nieuwe taken of functies ontstaan.

Toen ik na mijn ontslag als leraar bij Onderwijs-Herstart doorway mijn voormalige werkgever werd aangemeld voor een outplacement traject was ik in het commence nog vrij sceptisch.

De onderwijsraad bepleit in te rapport naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs nu om voor nieuwe docenten een masteropleiding verplicht te stellen en daarbij bij- en nascholing in te zetten.

Heeft u sollicitatieplicht? Overleg uw vakantieplannen met uw adviseur werk of uw re-integratiebegeleider. Wij kunnen u maximaal four weken for every jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht vanwege vakantie.

Als u een uitkering krijgt, gaan wij er natuurlijk vanuit dat u ons goed informeert. Maar om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, controleert UWV regelmatig. Wij onderzoeken dan bijvoorbeeld of u wel de uitkering krijgt die bij uw situatie previous.

De WIA is de damp Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is een uitkering waar de werknemer recht op heeft wanneer het vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet mogelijk is om het oude loon te verdienen.

Wanneer het gaat om iemand die tijdelijk zijn overeengekomen werk niet kan uitoefenen, kan worden gezocht naar aangepast of ander werk in afwachting van het opnieuw uitoefenen van het overeengekomen werk. Het is bv. mogelijk dat een werknemer na een zwaar ongeval of na een kankerbehandeling tijd nodig heeft om volledig te herstellen of vaak moe is en dus reintegratie onderwijs nog geen voltijdse tewerkstelling of lange verplaatsingen aankan. In dat geval is een progressieve werkhervatting een nuttig instrument om het de werknemer mogelijk te maken het werk te hervatten op het ritme van zijn herstel, en kan het werk tijdelijk worden aangepast of kan tijdelijk ander werk worden gezocht.

Wanneer blijkt dat een werknemer niet (volledig) kan terugkeren naar eigen werk ófile ander werk bij de huidige werkgever wordt er een spoor 2 traject opgestart. Dit is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter en een wettelijke verplichting voor de werkgever. Around het algemeen wordt met de eerstejaarsevaluatie bekeken of inzet van een spoor 2 traject nodig is.

wanneer een medewerker op termijn het overeengekomen werk opnieuw kan opnemen en intussen aangepast of ander werk mag verrichten;

Als we een oordeel moeten geven around een periode nadat uw dienstverband is afgelopen, tenzij uw werkgever een eigenrisicodrager is.

Deze beroepsprocedure schorst het traject, dat pas kan worden hernomen van zodra het resultaat van de beroepsprocedure bekend is bij werkgever en werknemer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *